KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMYKBUD Generalne Wykonawstwo Rafał Smyk z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 11/1 w 05-820 Piastów
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@smykbud.pl oraz na adres: ul. Spiralna 30, 02-984 Warszawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i realizacji jej postanowień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: pracownicy firmy SMYKBUD Generalne Wykonawstwo.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy tj. do czasu wygaśnięcia gwarancji wykonawcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawiadomienie drogą mailową lub pocztową – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych dana umowa nie będzie mogła być zawarta.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.